Wij zijn VOOR.

Lid Raad van Toezicht

30-01-2020

Lid Raad van Toezicht

Aandachtsgebied: Zorginkoop en bedrijfsvoering, tevens lid financiële auditcommissie

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) door onder andere de methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. Tegelijkertijd wil LIMOR ervoor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze groep mensen.

LIMOR is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In het jaar 2018 maakten in totaal 2.295 unieke cliënten gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR en er werken een kleine 400 mensen. De omzet bedroeg in 2018 zo’n 26 mio. Die omzet komt grotendeels uit WMO gelden en een deel WLZ en Justitie. Bij die laatste twee financieringsbronnen ziet LIMOR groeikansen.

Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog moet blijven.

LIMOR heeft een eenhoofdige eindverantwoordelijke Raad van Bestuur, tevens algemeen directeur. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. Gezamenlijk vormen zij de directie.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad maken deel uit van de selectieprocedure.

Documentatie over LIMOR en de RvT is te vinden op https://www.limor.nl/folders-publicaties.

Functie

‘Toezichthouder met zorginkoop expertise voor een bevlogen organisatie in het sociaal domein.’

De principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn binnen LIMOR de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoording. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken ieder met een reglement.

De Raad van Toezicht beschikt daarnaast over een informatieprotocol en een Toezichtplan. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door scholing en themadagen. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ.

De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van goed bestuur en verantwoord toezicht naar anticiperend toezicht. De Raad kijkt dus niet alleen terug, maar juist ook vooruit. Dat doet hij altijd vanuit zijn toezichthoudende rol, aangevuld met een adviserende rol waar nodig. De Raad ziet zijn rol richting het bestuur dan ook als die van ‘kritische vriend’. De Raad draagt zorg voor een uitstekende relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, en stelt zich hierin op als een professioneel kritische sparringpartner, dit met name aangaande strategische onderwerpen.

De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar, veelal overdag en roulerend in een van de provincies waar LIMOR actief is. Daarnaast organiseert de Raad jaarlijks een tweedaagse inhoudelijke thema bijeenkomst en komen de commissies elk minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

De Raad hanteert de volgende waarden: inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, omgevingsgericht en reflectief. De Raad van Toezicht is samengesteld op geleide van profielschetsen waarbij wordt gestreefd naar verscheidenheid in deskundigheden. De leden kunnen onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en heeft drie commissies ingesteld, een remuneratie-commissie, een financiële auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Zorg. Uit hun midden wordt een voorzitter van de betreffende commissie gekozen.

Belangrijke thema’s voor de Raad die de komende tijd aandacht vragen zijn:

 • De borging van continuïteit van zorg door een duurzaam financieel model, met spreiding van financieringsbronnen;
 • Strategische samenwerkingen met aanpalende zorgpercelen;
 • Onboarding van de nieuwe topstructuur binnen LIMOR;
 • De borging van de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan de cliënten, mede in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk bij het huidige personeel.

Wie wij zoeken

Op basis van de strategie voor de komende jaren en de huidige samenstelling van de Raad is het profiel voor de nieuwe toezichthouder uit de volgende expertises opgebouwd:

 • Zorginkoop / zorgverkoop (Wmo, Wlz, DJI, ZVW)
 • Bedrijfsvoering
 • ICT
 • Juridisch

De nieuwe toezichthouder is tevens lid van de Financiële auditcommissie.

De selectiecommissie legt bij de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten de volgende criteria aan:

 • Kennis en ervaring van zorginkoop / zorgverkoop (Wmo, Wlz, DJI, ZvW) en contractering van zorg en begeleiding.
 • Ervaring met automatiserings- en informatiseringsprocessen en zorgtechnologie.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Innovatieve out-of-the-box denker, in staat om nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden binnen te brengen en deze praktisch te vertalen naar de situatie van LIMOR.
 • Ervaring met thema’s als ICT, digitaliseren en/of (sociale / proces) innovatie, alsmede kennis van/inzicht in investeringsafwegingen en implementatierisico’s.
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van LIMOR en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de inkoop- en financiële continuïteit.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie bij een uiterst relevante organisatie die in een cruciale fase van haar bestaan verkeert, en waar de Raad van Toezicht een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Als lid RvT bij LIMOR kan je mede het verschil maken voor de cliënten en medewerkers van LIMOR. Daarnaast biedt LIMOR een bezoldiging die past bij de omvang en het maatschappelijk belang van de organisatie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het onderstaande reactieformulier. De sluitingstermijn is 17 februari.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl) of Philip Backx (philip@voor.nl).

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.