Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van toezicht - Ingevuld

Zwolle

28-02-2023

Voorzitter Raad van toezicht

Voor Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) zoeken wij een ervaren voorzitter Raad van toezicht.

“Betrokken, deskundig, betrouwbaar en verbindend.”

Organisatie

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) helpt kinderen én hun ouders/opvoeders in situaties waarbij de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar loopt door problemen bij het opgroeien en opvoeden. Namens de samenleving voert JbOV de regie over de veiligheid van haar jeugdige cliënten. Dat doet ze door het inzetten van expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen samen met de jeugdigen zelf, gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals. JbOV helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen bij het herstellen van gezag, structuur en/of geborgenheid in het leven van kinderen. JbOV is zich zeer bewust van haar belangrijke opdracht en vervult deze in een eigen stijl die past bij haar cliënten. Bij JbOV werken zo’n 235 medewerkers in de regio’s IJsseland en Twente.

Om de juiste zorg aan haar cliënten te kunnen bieden werkt JbOV nauw met diverse ketenpartners, zoals Veilig Thuis, zorgaanbieders, toeleiders vanuit gemeenten, de politie, de raad voor de kinderbescherming, rechtbanken en het openbaar ministerie.

Het dagelijks bestuur van JbOV ligt bij de bestuurder, die zorgt dat de organisatie goed aangestuurd wordt, de kwaliteit en veiligheid van zorg in orde is, dat risico’s aanvaardbaar blijven en die het externe netwerk op (landelijk) bestuurlijk niveau onderhoudt.

Over de raad
De Raad van toezicht bewaakt in het bijzonder de maatschappelijke functie die JbOV in haar werkgebied vervult. De raad bestaat uit vijf leden (inclusief de voorzitter) en een trainee. De raad houdt toezicht op het bestuur en heeft daartoe de gebruikelijke eigen statutaire bevoegdheden, treedt op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De voorzitter staat in nauw contact met de bestuurder.

De raad vergadert regulier 6 keer per jaar op locatie. Daarnaast worden de gebruikelijke overleggen gevoerd, zoals tussen de voorzitter en bestuurder en in de 3 commissies (kwaliteit, remuneratie en financiën). Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de Raad van toezicht en ondernemings- en cliëntenraad. De persoonlijke verhoudingen in de raad zijn goed, evenals de verhouding met de bestuurder. Vertrouwen en verbinding staan centraal. Competenties, ervaring en expertise van de leden zijn complementair. De rollen en taken binnen de raad zijn evenredig verdeeld. De raad volgt de governancecode voor de zorg.

De raad heeft haar visie op toezicht als volgt geformuleerd:
Er is dynamiek in de jeugdbescherming en de jeugdzorg, zowel inhoudelijk als qua wetgeving, arbeidsmarkt en financiering. JbOV heeft de ambitie om binnen deze dynamiek de benodigde jeugdbescherming te bieden aan jeugdigen in Overijssel. De Raad van toezicht bewaakt of deze ambitie wordt waargemaakt. De raad houdt integraal en proactief toezicht gericht op:

  • Kwaliteit en veiligheid van de mensen waarvoor JbOV werkt en waarmee JbOV het werk doet.
  • Het samenspel in het veld van jeugdbescherming en jeugdzorg met als doel om in de driehoek jeugdige, ouders en hulpverlener voor de jeugdige een goed en veilig opvoedingsklimaat te creëren.
  • De continuïteit van de dienstverlening.
  • Vernieuwingskracht en technologische ontwikkelingen.
  • Een gezonde organisatie die toekomstbestendig is.

Functie

De voorzitter is een goede bewaker van de goverance-principes van JbOV. Hij/zij is met de leden van de raad alert op de rol van de raad, voert de visie op toezicht uit en brengt focus en structuur aan. De voorzitter zorgt voor een helder proces en monitort dat het proces en afspraken goed verlopen.

De voorzitter bewaakt de jaaragenda. Hij/zij zorgt er voor dat de juiste zaken geagendeerd worden. Daartoe bouwt en onderhoudt hij/zij een vertrouwensrelatie met de bestuurder, brengt structuur aan in die relatie en zorgt voor een transparante overlegcultuur. De voorzitter treedt op als klankbord voor de bestuurder.

De voorzitter bereidt de vergaderingen van de Raad van toezicht voor en leidt deze op een zodanige manier dat er een constructief positief-kritische dialoog gevoerd kan worden. Daarbij zorgt de voorzitter voor een vergadercultuur waarin ieder lid van de raad vanuit de eigen rol ervaring en expertise de ruimte wordt geboden om alles te delen wat nodig is.

De voorzitter, als primus inter paris, luistert, stelt zijn oordeel uit, intervenieert indien nodig. De voorzitter bevordert een actieve Raad van toezicht, een coherent team, dat elkaar en de bestuurder kan uitdagen en waarin anders denken en (persoonlijke) feedback gewaardeerd wordt.

Hij/zij draagt in overleg met de bestuursondersteuners zorg voor een efficiënte en effectieve procesgang. De voorzitter begeleidt de trainee in zijn traineeship.

De Raad van toezicht heeft een belangrijke bijdrage in het bewaken van de continuïteit van JbOV in een dynamische omgeving met een mogelijk naderende stelselwijziging en financiële druk. Dit, in combinatie met andere maatschappelijke problematieken, maakt dat JbOV mooie uitdagingen op de strategische agenda kent. Dat betekent voor de rol van de raad, en specifiek voor de voorzitter, mogelijk dat een periode van intensief toezichthouderschap volgt.

Wie wij zoeken

De Raad van toezicht zoekt een stevig en ervaren voorzitter, die met brede maatschappelijke binding in staat is om toezicht te houden op een organisatie in een uiterst dynamische omgeving. Met brede kennis van en ervaring met het publiek-maatschappelijk domein en affiniteit met de maatschappelijke doelen van JbOV. Een netwerk in Overijssel is een pré.

Als voorzitter kun jij je vinden in de visie op toezicht van deze raad. Je stelt niet jezelf maar de doelstelling van JbOV voorop en hanteert dat als graadmeter voor je voorzitterschap. Je pakt de regie op het toezichtproces in de raad en neemt de verantwoordelijkheid voor goed en rolvast toezicht. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je bent stress- en crisisbestendig. Ook als het spannend wordt houd je het overzicht, breng je rust en stuur je op een constructieve samenwerking.

Met een groot bewustzijn van de eigen rol ben je in staat bruggen te bouwen en over te steken. Je bent en blijft inhoudelijk goed geïnformeerd en hebt een positief-kritische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl. Je geeft ruimte, bent respectvol en opereert verbindend naar bestuur, management en (externe) belanghebbenden. Vanuit overtuiging onderhoud je een goede band met de medezeggenschapsorganen. Waar nodig treed je kaderstellend op, met behoud van de relatie.

Als persoon ben je integer, reflectief en oprecht geïnteresseerd. Je basishouding is positief-kritisch. Je bent niet statusgevoelig.

Je bent in beginsel bereid je voor twee termijnen van vier jaar aan JbOV te verbinden. Je hebt voldoende tijd en aandacht om deze rol de aandacht te geven die nodig is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een organisatie die zichtbaar midden in samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de veiligheid van jonge mensen. De honorering voor de voorzitter van de Raad van toezicht is conform de WNT klasse 2 en is vastgesteld op € 3936,- per kwartaal.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Mariët (mariet@voor.nl). Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure voor 1 mei af te ronden. De voorzitter start formeel per 1 juli 2023.

De gesprekken met VOOR staan gepland op 30 maart. De selectie gesprekken bij JbOV vinden plaats in april.