Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht Stichting Rijncoepel

Noordwijk

18-10-2019

Lid Raad van Toezicht Stichting Rijncoepel

Ervaren en verbindende toezichthouder die het belang van (multidisciplinaire samenwerking in) de eerstelijnszorg onderschrijft en de Raad van Toezicht versterkt met bedrijfsmatig inzicht en financiële kennis.


Organisatie

“Voortdurend verbinden, verbeteren en vernieuwen, daar draait het om bij Rijncoepel. Een organisatie voor bevlogen eerstelijns zorgverleners die er alles aan doen om de beste zorg te leveren, met elkaar en multidisciplinair.”

Rijncoepel ondersteunt zes multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Noord (standplaats Noordwijk) op het terrein van de zorgverlening, bedrijfsvoering en financiën. Binnen de samenwerkingsverbanden werken de medewerkers van 15 huisartspraktijken (met 30 huisartsen), 11 apotheken, 12 fysiotherapiepraktijken, 7 diëtistenpraktijken en 2 psychologiepraktijken elke dag met elkaar samen aan optimale kwaliteit van zorg voor meer dan 62.000 patiënten, waarvan circa 12.000 patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen. Afhankelijk van het samenwerkingsverband is onderdeel van het programma diëtetiek, verloskunde, eerstelijns psychologie, thuiszorg/wijkverpleging en maatschappelijke dienstverlening. 

Rijncoepel ontwikkelt innovatieve zorgprogramma’s en zorgmodules, verzorgt scholing, kennisontwikkeling en kennisdeling. Zorg Innovatie en voortdurende verbetering van de ondersteuning bij het leveren van multidisciplinaire ketenzorg voor patiënten met een chronisch gezondheidsprobleem zijn thema’s waar de medewerkers van Rijncoepel zich elke dag met groot enthousiasme voor inzetten. Rijncoepel is daarmee een van de koplopers op het gebied van zorginnovatie en (keten)samenwerking in Nederland. De ondersteuning door Rijncoepel wordt door de partners hoog gewaardeerd.

Rijncoepel is een platte organisatie, aangestuurd door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het bureau bestaat in totaal uit 12 personeelsleden met onder meer een adviseur zorg en kwaliteit (tevens huisarts bij een van de samenwerkingsverbanden) en heeft een omzet van € 2.2 mio. De directeur-bestuurder werkt nauw samen met de managementteams (MT’s) van de samenwerkingsverbanden. 

Rijncoepel is in 2007 gestart met twee samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de zorg naar een hoger plan getild hebben door de krachten te bundelen. In de afgelopen jaren hebben meerdere samenwerkingsverbanden zich aangesloten en zijn gezamenlijk veel innovatieve zorgprogramma’s ontwikkeld. Rijncoepel maakt inmiddels deel uit van het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken. NZLO is een samenwerkings initiatief van vijf zorggroepen: Regionale Organisatie van Huisartsen West Nederland (ROHWN), Rijncoepel, Zorggroep Katwijk, Zorggroep Alphen en de Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken. Er zijn gesprekken gestart om op termijn te komen tot een verdere integratie van samenwerkingsverbanden onder NZLO vlag. Rijncoepel participeert actief in die gesprekken. Hoe de nieuwe organisatie er uit zal zien is nog niet bekend. Het is de ambitie van Rijncoepel om een belangrijke rol daarin te vervullen, om daarmee het ontwikkelingswerk dat door Rijncoepel en haar partners de voorbije jaren is verricht te behouden en beschikbaar te maken binnen het grote werkgebied van NZLO.Functie

De maatschappelijke opdracht van Rijncoepel is gericht op het bevorderen van de samenwerking binnen de eerstelijnszorg in de regio Zuid Holland Noord. Samen met de aangesloten samenwerkingsverbanden speelt Rijncoepel een belangrijke rol in het opzetten en implementeren van ketenzorg en andere zorgvernieuwing in de regio. Het zorgveld is voortdurend in beweging, zowel op inhoud als op financiering. Het verbeteren van de regionale samenwerking biedt voor Rijncoepel  de mogelijkheid nog meer invloed  te hebben in het verbeteren van  de kwaliteit  van de zorg in de eerste lijn. Tegen deze achtergrond zoekt de Raad van Toezicht wegens het einde van de zittingsperiode van een van de leden een nieuwe toezichthouder.

De Raad van Toezicht van Rijncoepel is toezichthouder, werkgever en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De persoonlijke verhoudingen binnen de Raad en met de directeur-bestuurder zijn prima. De Raad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De leden van de Raad kennen de eerste lijns zorg. De leden van de Raad nemen deel aan de jaarlijkse beleidsdagen, waarin de strategische koers wordt uitgezet. De Raad van Toezicht heeft een moderne visie op toezichthouderschap en onderlinge samenwerking en is aangesloten bij de NVTZ. De Raad vindt toezicht en control belangrijk en constructief partnership met directie en organisatie minstens zo belangrijk. De leden van de Raad zijn ervaren toezichthouders en opereren rolvast. Onderling wordt zoveel mogelijk informatie en verantwoordelijkheid gedeeld.Alle leden hebben binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid een of meerdere aandachtsgebieden en focus. Zorginhoud, governance in organisaties en strategische sturing zijn rollen die in de Raad goed zijn belegd. Financiële kennis is in de Raad ook al aanwezig. De Raad heeft nu behoefte aan een toezichthouder die weet wat moderne bedrijfsvoering van een (koepel)organisatie verlangt, die affiniteit heeft met financiële sturing van organisaties en netwerken en die  op deze aspecten verbinding weet te leggen tussen het belang van samenwerkingspartners en de werkorganisatie van Rijncoepel. Het nieuwe lid is vanuit de toezicht- en partnership rol soms ook gesprekspartner van de financieel controller van Rijncoepel. Omdat de rol van Rijncoepel in relatie tot een bredere regionale samenwerking in discussie is en gewerkt wordt aan de opbouw van een nieuw regionaal samenwerkingsverband, is ervaring met het aangaan van samenwerking met andere partijen in de (eerstelijns-)zorg natuurlijk een pré. 


Wie wij zoeken

Wij zoeken een toezichthouder die de Raad van toezicht van Rijncoepel versterkt in haar aandacht voor bedrijfsvoering en financiën, met relevante kennis en ervaring en met persoonlijke eigenschappen die goed passen in het team van toezichthouders bij Rijncoepel. De selectie commissie legt bij de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten de volgende criteria aan.

 • Je bent bekend met multidisciplinaire eerstelijnszorg en bij voorkeur ook met tweedelijnszorg; 
 • Je bent mogelijk zelf werkzaam (geweest) in de zorg, bijvoorbeeld als bestuurder of directeur waardoor je oog hebt voor de rol van zowel toezichthouder als directeur/bestuur; Als persoonlijke expertise en verantwoordelijkheid kun je denken aan brede Bedrijfsvoering, Mens & Organisatie, Zorg in- en verkoop, Financieel. Als je een rol hebt vervuld in een samenwerkingsproces is dat waardevolle ervaring; 
 • je bent in staat om de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de omgeving voor Rijncoepel te overzien;
 • je bent in staat om de klankbordfunctie voor de directeur en controller in het kader van de financiële continuïteit van Rijncoepel goed in te vullen;
 • je bent communicatief sterk, beheerst de kunst van het luisteren, observeren en oordeelsvrij vragen stellen. Daarbij ben je steeds positief kritisch vanuit een respectvolle attitude. Je gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’, vanuit betrokkenheid bij en met afstand tot directie en organisatie;
 • persoonlijke Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke kenmerken van je persoonlijk profiel;
 • je bent een teamplayer, relatiegericht en je hebt een goed ontwikkelde (inter)persoonlijke sensitiviteit; Je weet goed voeling te houden met het veld en de werkorganisatie; je bent laagdrempelig, staat open voor informeel contact en je hebt gevoel voor (indirecte) signalen; 
 • je bent in staat om fysiek aanwezig te zijn op relevante momenten voor Rijncoepel en je beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit;
 • je vindt het belangrijker om geïnteresseerd te zijn, dan om interessant te zijn. Je hebt hart voor de zorg, een sterk invoelend vermogen en je staat dicht bij de mensen;
 • je staat open voor kritische (zelf)reflectie;
 • ervaring in de kunst van het rolvast toezicht houden is belangrijk; je leertijd is beperkt en als je al een toezicht opleiding gevolgd hebt is dat zeker een pré.

De Raad volgt in haar werkzaamheden de ‘governance code zorg’. Recente wisselingen in de Raad hebben er toe geleid dat de Raad nu niet voldoet aan de gewenste diversiteit in samenstelling. De Raad nodigt om die reden vrouwelijke belangstellenden nadrukkelijk uit om te reageren. 


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie toezichtfunctie bij een kleine, relevante uitvoeringsorganisatie met de mogelijkheid een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van intensieve regionale samenwerking in de eerste lijnszorg in de regio Zuid Holland Noord. De bezoldiging is conform WNT-2, klasse II. 

Reactie & informatie

De Raad van Toezicht van Rijncoepel heeft VOOR gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het reactieformulier in deze link: https://www.voor.nl/vacatures/583/lid-raad-van-toezicht-stichting-rijncoepel  Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924