Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van toezicht - Ingevuld

25-08-2020

Voorzitter Raad van toezicht

Ervaren en verbindende voorzitter met transitie expertise

Organisatie

Perspektief en Arosa zijn betrokken organisaties die staan voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische en/of sociaal maatschappelijke problemen.

Over Perspektief:

Juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen erg onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag die niet (meer) in een GGZ context behandeld worden, helpt Perspektief haar cliënten om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven. Perspektief vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie.

“Als ik geweten had dat er zoiets was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven”, Chris

Perspektief, waar meer dan 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van 32 miljoen euro, levert haar diensten in Den Haag, Delft, Rotterdam en Midden-Holland. Perspektief wordt gefinancierd door de betreffende gemeenten, DJI en per 1 januari 2021 op basis van de Wlz. Perspektief werkt veel samen in netwerken en ketens met partijen binnen zorg, welzijn en de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een Bestuurder, samen met teammanagers van het primaire en secundaire proces..

Bevlogenheid en werkplezier zijn ondanks de ervaren werkdruk groot. Perspektief is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Eigen regie van de cliënt, het vakmanschap van de medewerkers, verbinding en vertrouwen vormen het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie. Alle activiteiten van Perspektief zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de cliënt op de verschillende leefgebieden. De collectieve ambitie is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie en duurzame veiligheid in de wijk.

“Vrijheid, ruimte en vertrouwen, dat is voor mij Perspektief”, Tamara

Perspektief herstelt van een moeilijke periode in haar bestaan en werkt aan een succesvolle toekomst. Een jaar geleden is de nieuwe bestuurder, Miriam Heringa, aangetreden en begin dit jaar is ook de Raad van toezicht versterkt met twee nieuwe leden. Perspektief bevindt zich in een transitie vanwege de invoering van de Wlz en gewijzigd beleid vanuit gemeente Delft.

Over Arosa:

Huiselijk geweld is en blijft een groot maatschappelijk probleem binnen de maatschappij. Het is een onaanvaardbaar voortvloeisel van ongelijke machtsverhoudingen binnen een gezin, familie, of relatie. Arosa werkt vanuit de overtuiging dat elk mens, ongeacht culturele achtergrond - vrouw, man, kind, jongere en oudere - recht heeft op een veilig leven zonder geweld.

“Bij Arosa voel ik mij veilig en kan ik werken aan mijn herstel”, Christel

Arosa biedt veiligheid en bescherming bij huiselijk geweld (geweld in afhankelijkheidsrelaties). De focus van Arosa ligt op het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In haar aanpak richt Arosa zich op alle leden van het gezin en belangrijke personen in het netwerk om zorg op maat te kunnen leveren bij het stoppen van gewelddadige patronen en het waarborgen van de veiligheid. De veiligheid van de kinderen en het stoppen van de intergenerationele overdracht heeft prioriteit binnen de begeleiding en opvang.

De hulpverlening van Arosa is passend bij de vraag en uitgaande van de eigen kracht en dat van het netwerk van de cliënt/het gezin. Waar nodig biedt Arosa veilige, beschermde opvang, waar mogelijk vindt de begeleiding plaats in de eigen omgeving (ambulant).

Arosa heeft diverse locaties in Rotterdam: voor crisisopvang, beschermd wonen, begeleid wonen, begeleid wonen voor slachtoffers van huiselijk geweld met een onzekere status, mannenopvang en meer dan 25 veilige woningen. In Rotterdam en omstreken biedt Arosa ook ambulante hulpverlening bij huiselijk geweld en de Aware-trajecten. Bij Arosa werken ongeveer 80 medewerkers: een multiculturele afspiegeling van Rotterdam en voornamelijk vrouwen.

“Door Arosa heb ik weer kracht gekregen om mijn leven op te pakken en kan ik er weer zijn voor mijn kind” - Andrea

Het afgelopen jaar heeft Arosa zich in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam gericht op het verbeteren van de werkprocessen. Dit was noodzakelijk om een dreigend negatief financieel resultaat te voorkomen. De inspanningen hebben geleid tot zicht op een financieel gezonde organisatie.

In 2018 hebben de Raad van Toezicht van Perspektief en de Raad van Toezicht van Arosa besloten tot een nauwe samenwerking en (bestuurlijke) fusie. Deze bestuurlijke fusie is per 1 februari 2019 een feit. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Perspektief en Arosa worden gevormd door dezelfde personen.

In onderstaande tekst spreken we over Perspektief/Arosa.

Over de Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden (2 vrouwen en 3 mannen) houdt effectief toezicht op sturing, beheersing en verantwoording bij Perspektief/Arosa. Daarbij focust de Raad op de maatschappelijke rol van Perspektief/Arosa, op doelmatigheid van de organisatie, kansen, risico’s en (maatschappelijke) resultaten. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad heeft eigen statutaire bevoegdheden en de Raad legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad. De rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren en is bezig met een actualisering van haar toezichtvisie en toetsingskader . De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governancecode Zorg.

De Voorzitter Raad van Toezicht treedt in oktober 2020 terug in verband met het aflopen van zijn tweede termijn. In 2021 treedt om dezelfde reden een lid met als expertise Kwaliteit en Veiligheid terug. De Raad heeft de wens om, vooruitlopend op het voorziene vertrek in 2021, naast een nieuwe Voorzitter nu al een aspirant toezichthouder met (ondermeer) de expertise kwaliteit, veiligheid en zorgprocessen aan de Raad toe te voegen.

Functie

De Voorzitter Raad van Toezicht geeft leiding aan de Raad van Toezicht. Hij/zij maakt samen met de leden de rol van de Raad scherp, vormt gezamenlijk een aansprekende visie op toezicht en brengt focus en structuur aan. De Voorzitter zorgt voor een helder proces en monitort dat het proces en afspraken goed verlopen.

De Voorzitter bewaakt de jaaragenda. Hij/zij zorgt er voor dat de juiste zaken geagendeerd worden.

Daartoe bouwt en onderhoudt hij/zij een vertrouwensrelatie met de bestuurder, brengt structuur aan in die relatie en zorgt voor een transparante overlegcultuur.

De Voorzitter bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en leidt deze op een zodanige manier dat er een constructief kritische dialoog gevoerd kan worden. Daarbij zorgt de Voorzitter voor een vergadercultuur waarin ieder lid van de Raad vanuit de eigen rol ervaring en expertise de ruimte wordt geboden om alles te delen wat nodig is.

De Voorzitter, als primus inter paris, luistert, stelt zijn oordeel uit, intervenieert indien nodig. De voorzitter bevordert een actieve Raad van toezicht, een coherent team, dat elkaar en de bestuurder kan uitdagen en waarin anders denken en (persoonlijke) feedback gewaardeerd wordt.

Hij/zij draagt in overleg met de bestuurssecretaris zorg voor een efficiënte en effectieve procesgang.

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke bijdrage in het toekomstbestendig maken van Perspektief/Arosa in een snel veranderende omgeving en snel veranderende verwachtingen van belangrijke stakeholders, waaronder de financiers. Dit in combinatie met de komende wijzigingen binnen Beschermd wonen en opvang en de WMO maakt dat Perspektief/Arosa mooie uitdagingen op de strategische agenda kent. Dat betekent voor de rol van de Raad – en zeker voor de voorzitter – mogelijk tijdelijk een bovengemiddelde tijdsbesteding.

Wie wij zoeken

Je draagt de cliëntgroep van Perspektief/Arosa een warm hart toe en je hebt minimaal acht jaar bewezen succesvolle ervaring als bestuurder in het maatschappelijk domein. Je hebt gevoel/ervaring voor strategie en lange termijn waardecreatie. Ervaring als voorzitter van een raad van toezicht is een pré. Ervaring als toezichthouder is gewenst. Je hanteert een persoonlijke en verbindende leiderschapsstijl. Je straalt rust uit, weet in tijden van crisis overzicht te houden en vertoont in je gedrag aanstekelijk enthousiasme. Je stelt niet jezelf maar de kerntaak en doelstelling van Perspektief voorop en hanteert dat als graadmeter in je rol als voorzitter. Je bent integer, bescheiden oprecht nieuwsgierig en teamspeler.

Je bent organisatiesensitief, analytisch en je acteert onder alle omstandigheden rolvast. Je geeft vertrouwen vanuit een positief kritische houding en je geeft en staat zelf open voor feedback. Je pakt de regie en neemt de verantwoordelijkheid voor een goed en zuiver toezichtsproces. Je hebt een aansprekende visie op toezicht en verantwoording binnen maatschappelijke ondernemingen zoals Perspektief/Arosa die aansluit op de visie van Perspektief/Arosa. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de bestuurder die de bestuurder inspireert.

Wij hechten ook aan diversiteit binnen de Raad; diversiteit in de breedste zin van het woord.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij organisaties die midden in de samenleving staan en die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in de voorbije periode vernieuwd en versterkt. Er wordt gewerkt aan een nieuwe strategie voor Perspektief/Arosa: een uitgelezen kans voor een betrokken en daadkrachtige voorzitter om zich aan Perspektief/Arosa te verbinden.

De vergoeding voor de Voorzitter van de de Raad van Toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen vastgesteld op € 8000 per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Jan Willem ten Hagen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/668/voorzitter-raad-van-toezicht. Informatie over de vacature geeft Jan Willem ten Hagen op janwillem@voor.nl of 06-41765586 of Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924

De termijn om op deze positie te reageren sluit 16 september. De gesprekken met VOOR vinden plaats op 22 september 2020. De selectie gesprekken vinden plaats 28 september 2020.