Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter en twee Leden Raad van Commissarissen

Dongen

09-06-2021

Voorzitter en twee Leden Raad van Commissarissen

drie sprankelende teamspelers, scherp op inhoud en met een eigentijdse visie op toezichthouden

Organisatie

Stichting KID (Stichting Kinderopvang in Dongen, ofwel ‘KIDDY’) moderniseert momenteel haar governance, en zoekt daarom een nieuwe Raad van Commissarissen om hieraan samen met de Bestuurder vorm en inhoud te geven.


“De ontwikkeling van kinderen begint al ver voordat ze naar de basisschool gaan”


Dat is de visie van waaruit de ongeveer 50 betrokken en deskundige medewerkers van KIDDY werken. KIDDY is een professionele organisatie voor kinderopvang, ontstaan in 1988 uit een burgerinitiatief. Inmiddels is de stichting maatschappelijk en lokaal sterk verankerd.

Vanaf de geboorte begint het spelend leren, waarbij de eerste levensjaren het meest bepalend zijn en de basis voor de rest van het leven. Bij KIDDY wordt daarom een rijke pedagogische omgeving en de beste verzorging aangeboden als belangrijke basis voor de persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, succesvol leren en de latere carrière.

De opvang wordt aangeboden vanuit drie locaties in Dongen, Noord-Brabant: Kindercentrum KIDDY, IKC Achterberg en Peuterzaal Agnes.Vanuit deze locatie wordt (dag)opvang aangeboden voor baby’s, dreumesen en peuters, en buitenschoolse opvang voor schoolkinderen. Zo verzorgt KIDDY o.m. zwemlessen en andere activiteiten in het kader van BSO voor schoolkinderen.

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het eigen maken van normen en waarden, en spelen duurzaamheid, natuur en gezondheid een grote rol. Zo maken de medewerkers bij elke beslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke, ecologische en economische effecten hiervan op de kinderen, de ouders, collega’s, omwonenden, leveranciers en ook “de maatschappij” in het algemeen. Daarnaast wordt hergebruik gestimuleerd door het regelmatig verzamelen en doneren van kinderspeelgoed, meubilair en kleding aan lokale kringloopbedrijven en stichting PortAgora die deze spullen vervolgens bezorgd bij weeshuizen in Oost-Europa. En worden leuke en leerzame kinder-activiteiten in en over de natuur georganiseerd, o.a. in samenwerking met het WNF.KIDDY streeft naar hoge kwaliteit in de opvang, en is ISO gecertificeerd. Daarnaast is KIDDY trots het 4e kinderdagverblijf in Nederland te zijn met een VVE (pedagogisch) keurmerk, en zijn de GGD Rapportages over de afgelopen jaren unaniem zonder opmerkingen. KIDDY biedt zowel gesubsidieerde als particulier gefinancierde kinderopvang aan.


Management, organisatie & toezicht

KIDDY heeft een één-hoofdige Raad van Bestuur (RvB), die als Bestuurder sturing aan de organisatie geeft. Zij wordt hierin ondersteund door één regiomanager, twee planners en een directiesecretaresse. De Bestuurder rapporteert aan de Raad van Commissarissen (RvC) van drie personen.

De organisatie bestaat uit een Stichting met daaronder 2 dochtervennootschappen: Kid Beheer B.V. en Kiddy B.V. De operationele activiteiten zijn ondergebracht in Kiddy B.V., waarmee in 2020 een omzet van €1,8M gerealiseerd werd. Kid Beheer B.V. houdt 100% van de aandelen van Kiddy B.V. De twee dochtervennootschappen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de RvC.

2021 was in meerdere opzichten een roerig jaar voor KIDDY. De organisatie opereert in een sterk competitief landschap, en is verantwoordelijk voor het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering en resultaat binnen de afgesproken (financiële) kaders en beleid. Daarnaast was de impact van de maatregelen als gevolg van de Coronacrisis ook bij KIDDY voelbaar. De RvC stelt de door de Bestuurder opgestelde strategie vast. Daarnaast houdt de RvC toezicht op én ondersteunt de Bestuurder bij de uitvoering daarvan. Mede door verschil in inzicht ten aanzien van de invulling van taken en verantwoordelijkheden heeft de RvC recent in overleg haar functie neergelegd.

VOOR is gevraagd om een nieuwe RvC te werven om KIDDY in de komende fase door te ontwikkelen als een sterk merk in de kinderopvang, met een gezonde bedrijfsvoering en een robuust resultaat.

Functie

De advies- en 'sparrings-functie' van de nieuwe RvC van KIDDY is cruciaal om de Bestuurder te ondersteunen bij de ambitieuze agenda die voorligt, waarvan onder meer eventuele uitbreiding/verplaatsing van de organisatie een onderdeel is. Daarnaast zien de taken van de RvC toe op de uitvoering van het vastgestelde beleid door de Bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hierbij is de bijdrage aan de maatschappelijke doelstelling alsook een gezonde bedrijfsvoering van de vennootschap belangrijk. De RvC is statutair werkgever van de Bestuurder, sparringpartner en staat deze gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

De RvC werkt op dit moment volgens de principes van de Governance Code Kinderopvang en het reglement dat momenteel gerevitaliseerd wordt. De RvC ziet toe op de continuïteit van de onderneming en beoordeelt de wijze waarop de Bestuurder inhoud en uitvoering geeft aan haar functie. De rol van de RvC en de Bestuurder wordt vastgelegd in de statuten, die momenteel herzien en gemoderniseerd worden. Gelet hierop bestaat voor de nieuw te benoemen RvC een hoge mate van vrijheid en flexibiliteit om in dit kader samen met de Bestuurder een doelmatige en eigentijdse visie vast te stellen, en hieraan vorm en inhoud te geven.

De agenda van de RvC voor de komende periode is ambitieus en toekomstgericht. Voorop staat de ontwikkeling van een visie en meerjaren-strategie gericht op het uitbouwen van KIDDY in de markt. Ter ondersteuning hiervan zijn thema’s als strategieontwikkeling & -implementatie, ondernemerschap & financiën, en vastgoedontwikkeling en -beheer van groot belang - naast het toekomstgericht maken van de structuur en inrichting van de organisatie.

Wie wij zoeken

De RvC bestaat uit drie leden. Voor alle leden geldt dat het betrokken en -op hun specifieke expertisegebied- deskundige personen zijn, liefst met ervaring als lid van een RvC/RvT. Ze zijn rolvast en integer, reflectief en aanspreekbaar en stellen in hun gedachten- en besluitvorming de continuïteit van de organisatie altijd voorop. Met een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Leden van de RvC zijn uitdagend op de inhoud en empathisch op de relatie. Ze hebben een moderne, eigentijdse visie op toezichthouden en werkgeverschap, goede adviesvaardigheden en een frisse sprankelende stijl. De RvC is daarom een uitstekende adviseur en klankbord voor de Bestuurder, een integer persoon en heeft voeling en verbinding met de doelgroep.

Wij zoeken enthousiaste en actieve kandidaten die zich in bovenstaande herkennen, en als team willen meebouwen aan het succes en de groei van KIDDY. Binnen het team van de RvC zal inhoudelijke kennis en inzicht in de wereld van het kind en hun opvoeders en van de vigerende wet- en regelgeving in de branche aanwezig dienen te zijn. Daarnaast breng je aantoonbare kennis en expertise mee op één of meerdere van onderstaande domeinen:

  • Financiën & bedrijfsvoering - je hebt bij voorkeur een financiële achtergrond, en kent als geen ander de uitdagingen van een organisatie met de omvang van KIDDY op het gebied van bijvoorbeeld ICT-infrastructuur, risicobeheersings- & controlesystemen en mensen & organisatie. Je hebt kennis en ervaring met juridische en governance vraagstukken, met een duidelijke visie op governance ‘nieuwe stijl’.
  • Ondernemerschap, strategievorming & -implementatie - je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol laten groeien van een onderneming, organisch en/of door middel van het aangaan van (strategische) samenwerkingsverbanden, fusies en/of overnames. Je bent bijvoorbeeld actief (geweest) als ondernemer, of bent verantwoordelijk (geweest) voor vaststelling en implementatie van effectieve groeistrategieën, en bent in staat om hierover op een eenvoudige, effectieve manier te adviseren.
  • Vastgoedontwikkeling & -beheer - je hebt aantoonbare ervaring met het formuleren van een visie op huisvesting, en kunt de Bestuurder faciliteren en adviseren om te komen tot een strategisch huisvestingsplan. In je huidige of vorige functie(s) heb je kennis en ervaring opgedaan met de vastgoedmarkt in relatie tot de langetermijnstrategie van organisatie en vastgoed. Op grond van je kennis en ervaring ben je in staat om sparringpartner c.q. adviseur te zijn voor de Bestuurder bij het maken van gefundeerde strategische (vastgoed)keuzes, zoals bijvoorbeeld huur vs. koop, waarborgen flexibiliteit, locatie-selectie, kostenraming en -beoordeling.

Eén van de drie leden zal tevens benoemd worden als voorzitter. Als voorzitter geef je op een natuurlijke en ontspannen manier sturing aan het proces, ben je een verbinder en zorg je voor een goede samenwerking tussen de RvC en de Bestuurder. Je hebt bijvoorbeeld een eindverantwoordelijke positie (gehad) in het bedrijfsleven, bent succesvol ondernemer (geweest), of bestuurder of lid RvC/RvT in een onderneming met een maatschappelijke opdracht (‘social profit’). Je hebt ervaring met groei van organisaties en beschikt over een breed en relevant netwerk, dat je graag ter beschikking stelt.

We streven naar een RvC met een divers profiel. Gezien de samenstelling van het team gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar meerdere vrouwen. Voor alle leden is het een voorwaarde om onafhankelijk en ongebonden te zijn. Gezien onze dienstverlening gaat de voorkeur uit naar actief-werkenden. Klanten en medewerkers van Stichting Kinderopvang Dongen zijn statutair uitgesloten van toetreding tot de RvC.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Drie uitdagende posities waarin je als lid van de nieuwe RvC als team op een eigentijdse, frisse manier invulling kunt geven aan het toezichthouderschap.

De leden van de RvC worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoeming voor dezelfde termijn. Leden van de RvC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding is vastgesteld op €2.706,- per jaar voor leden, en €3.000,- per jaar voor de voorzitter. De bedragen zijn excl. BTW en reiskosten (voor zover relevant).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om het wervings- en selectieproces te ondersteunen. Mariëlle de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Videobellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor Augustus 2021 af te ronden. De VOORselectie vindt plaats op 15, 16 en 20 juli. De selectiegesprekken bij KIDDY vinden plaats op 26 en 27 juli.

Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze drie functies, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via deze link: www.voor.nl/vacatures/794/voorzitter-en-twee-leden-raad-van-commissarissen.

Geef duidelijk in je motivatiebrief aan op welke domeinen je specifieke expertise hebt en of je de rol van voorzitter ambieert. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marielle de Macker.