Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Twee betrokken leden RvT

Den Bosch

17-12-2016

Twee betrokken leden RvT

Organisatie

Functie

DE ORGANISATIE Huisartsenposten Oost-Brabant levert in de regio Oost-Brabant en de Bommelerwaard spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantooruren. De zorg wordt geleverd vanuit 7 huisartsenposten en twee triageposten. De zelfstandig opererende huisartsenposten worden aangestuurd door duo’s van een medisch manager en manager bedrijfsvoering. Teams van huisartsen, assistenten, verpleegkundigen, triagisten en chauffeurs leveren gedurende avond, nacht en weekend de acute huisartsenzorg aan patiënten van ruim 500 aangesloten huisartsen. De organisatie is in 2015 ontstaan na een fusie tussen Centrale Huisartsen Posten Zuid-Oost Brabant (CHP) en Huisartsenpost HOV. Huisartsenposten Oost-Brabant is met een verzorgingsgebied van 1,1 miljoen inwoners, circa 500 aangesloten huisartsen en ruim 300 mensen in loondienst een van de grootste Huisartsenpostenorganisatie van Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Bosch. Hier ondersteunen 35 mensen de organisatie met Personele zaken, Administratie, Secretariaat, ICT en Kwaliteitszorg. Huisartsenposten Oost-Brabant is een coöperatieve Vereniging die is opgericht door de aangesloten huisartsen. De bestuurlijke structuur voldoet aan de eisen voortvloeiend uit de Wet Toelating Zorginstellingen. De nieuwe structuur kent de volgende organen: • Ledenraad (een afvaardiging van huisartsen per HAGRO) • Ondernemingsraad (OR) • Cliëntenraad (CR) • Raad van Bestuur (RvB) (Gerben Welling en Harrie Geboers) • Raad van Advies (RvA is een adviesorgaan van de RvB bestaande uit huisartsen (6) en een SEH-arts. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB) • Raad van Toezicht (RvT) (bestaande uit 5 leden: voorzitter, 2 algemene leden, 1 vacature voor algemeen lid en 1 vacature voor lid RvT met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid op bindende voordracht van de CR). De leden van de RvT onderschrijven de doelstellingen en het beleid van de organisatie. Ze toetsen inhoud en proces van totstandkoming van het beleid op hoofdlijnen. De RvT van Huisartsenposten Oost-Brabant heeft een bijzondere positie t.o.v. veel andere Raden. In de cooperatie liggen de bevoegdheden ten aanzien van benoemen, ontslaan, beoordelen of schorsen van de RvB statutair (statuten van de Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant u.a art 17) bij de Ledenraad. De Ledenraad heeft de uitvoering van deze bevoegdheden opgedragen aan de RvT. Huisartsenposten Oost-Brabant betreft een hybride organisatie waarbij de huisartsen zowel lid van de coöperatie, eigenaar en ‘uitvoerend medewerker’ zijn. Dit vraagt wendbaarheid van alle betrokkenen. DE ONTWIKKELINGEN De uitdagingen in de eerstelijnszorg zijn fors. Ouderen blijven langer thuis, worden steeds ouder en hun zorgvraag neemt verder toe. Door de substitutie en de decentralisatie van de langdurige zorg is een verschuiving te zien vanuit de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg. Naast de langdurige zorg thuis wordt ook de eerstelijns GGZ-zorg steeds intensiever. Huisartsen staan hierdoor voor steeds complexere vraagstukken die uitgebreide kennis vragen over de langdurige zorg (Wlz) en de GGZ. Dit vraagt om nauwe samenwerking met ziekenhuizen, zorggroepen, GHOR, GGD en instellingen voor psychiatrische zorg. Door de toenemende zorgvraag op de posten is de vraag naar meer ANW-diensten actueel terwijl de arbeidsmarkt voor huisartsenzorg krap blijft. Hierdoor is de ervaren werkdruk hoog op de posten en bij de huisartsen. Specifiek voor Huisartsenposten Oost-Brabant was 2015 het jaar van grote organisatorische veranderingen. De fusie tussen de voormalige coöperaties Huisartsenpost HOV en CHP Zuidoost-Brabant werd een feit. Daarbij is de managementstructuur veranderd en is het management meer gedecentraliseerd. De posten worden nu aangestuurd door duo’s van een medisch manager en manager bedrijfsvoering. In 2016 is de reorganisatie verder geïmplementeerd. De fusieperikelen zijn nog voelbaar. De interne samenwerking en verbinding vraagt ook in 2017 bijzondere aandacht. Denk hierbij aan de samenwerking tussen triagisten, doktersassistenten en artsen, maar ook aan de samenwerking tussen het management van de posten en hoofdkantoor. Het bedrijfsbureau ontwikkelt zich meer en meer van ondersteunende staf naar een adviespartner voor het decentrale management. FUNCTIE EN PROFIEL VAN DE 2 TOEZICHTHOUDERS De RvT betreft een relatief nieuw ‘post fusie’ team en bestaat momenteel uit 4 leden. Door recent vertrek van het lid met portefeuille Kwaliteit, Veiligheid en Clientperspectief zijn we op zoek naar een kandidaat voor deze positie. Begin 2017 zal de zittend voorzitter vertrekken waardoor een 2e vacature ontstaat. De rol van voorzitter zal naar verwachting ingevuld worden door een van de 3 zittende leden. De RvT heeft structureel overleg met de RvB. Daarnaast wordt zij (als toehoorder) uitgenodigd voor de vergaderingen van de Ledenraad. Er is geen structureel contact tussen RvT en OR en CR. Tussen CR en RvT is er wel jaarlijks een informeel contactmoment. Zowel de OR, de CR als de Ledenraad geven aan dat er behoefte bestaat aan meer afstemming en contact met de RvT. Voor beide vacatures geldt dat we op zoek zijn naar kandidaten die: • verbindende persoonlijkheden zijn. Meer teamspeler dan individualist. • intrinsiek geïnteresseerd zijn in en bij voorkeur ervaring met/binnen de eerstelijn • geen persoonlijk belang of betrokkenheid hebben bij de dienstverlening in de regio • nieuwsgierige persoonlijkheden zijn die graag vragen stellen en liever luisteren dan zenden • positief kritisch en integer zijn. Kijken naar kansen en mogelijkheden • ‘out of de box’ kijken naar organisatievraagstukken en de oplossing buiten de bekende kaders zoeken • op hoofdlijnen sturen als het kan en de details in gaan als het moet • scherp op de inhoud en warm op de relatie zijn • besluitvaardig zijn en een afwijkende mening durven te ventileren • de complexiteit van de hybride constructie van een coöperatieve vereniging begrijpen en hierbinnen kunnen acteren • beschikken over actuele bestuurlijke of toezichthoudende ervaring • om kunnen gaan met de 3 hoek: RvB, RvT en Ledenraad en niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten • Oog en gevoel hebben voor zowel het (mogelijk partieel strijdige) belang van de patienten, de aangesloten huisartsen/zorgverleners als de medewerkers. • reflectief zijn op eigen rol, positie en invloed. De eigen rol en persoon ondergeschikt kunnen maken aan het belang van het grotere geheel • zicht hebben op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties voor de eerstelijnszorg in het algemeen en Huisartsenposten in het bijzonder • over voldoende tijd beschikken (minimaal 100 uur op jaarbasis) • de zorgbrede governance code 2017 onderschrijven en naleven. VACATURE 1: TOEZICHTHOUDER MET ALGEMENE PORTEFEUILLE Expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering is voldoende aanwezig bij de 3 zittende leden. Naast bovengenoemde functie eisen is de volgende ervaring gewenst voor kandidaten die belangstelling hebben voor de ‘algemene’ portefeuille: • kennis en ervaring van marketing- en klantvraagstukken. Denken vanuit de klanten/zorgvragers/bezoekers. Buiten naar binnen halen • ervaring met de belangen en vraagstukken van zorgverleners • juridische ervaring of affiniteit is wenselijk (de vertrekkend voorzitter is tevens jurist) • ICT inzicht en ervaring is gewenst gezien het fundamentele belang van ICT vraagstukken in de toekomst • ervaring met organisatievraagstukken in de zorg • bij voorkeur kennis van GGZ en/of Wlz • beschikken over kennis en ervaring op aanvullende relevante beleidsterreinen buiten de huisartsenzorg. VACATURE 2: TOEZICHTHOUDER PORTEFEUILLE KWALITEIT EN VEILIGHEID De CR heeft het recht van bindende voordracht voor de kandidaat met de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Dit betekent dat de door VOOR geselecteerde kandidaten met belangstelling voor deze positie eerst een selectiegesprek hebben met (een vertegenwoordiging van) de CR en indien positief bevonden een aantal dagen later een selectiegesprek hebben met de selectiecommissie vanuit de RvT, de Ledenraad en de RvB als toehoorder. Naast bovengenoemde functie eisen zijn we voor de kandidaat met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid op zoek naar een kandidaat die: • bij voorkeur (huis)arts is • affiniteit en ervaring met cliëntenperspectief heeft. Zich bij alles afvraagt of en hoe de cliënt er beter van wordt • samen met de CR het cliëntperspectief verder ontwikkelt • ervaring heeft met veiligheids- en procesmanagement • ervaring heeft met (kwaliteits)certificering • ervaring heeft met het afleggen van externe verantwoording • verbinding heeft met een relevante maatschappelijke omgeving cq achterban. ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT Twee uitdagende posities binnen een ‘jong’ RvT team in het hart van de eerstelijnsgezondheidszorg. De Raad vergadert minimaal 4x per jaar en woont 4x per jaar de vergaderingen van de Ledenraad bij. Honorering is conform de NVTZ-code. INFORMATIE EN PROCEDURE VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie uit te voeren. Marieke Sprietsma en Cynthia Vogeler zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Gezien de huidige leeftijdsopbouw van de RvT nodigen we geschikte kandidaten onder de leeftijd van 50 jaar ook van harte uit om te reageren. De (skype en live) gesprekken met VOOR vinden plaats in week 52 t/m week 3. De gesprekken met de selectiecommissie bij Huisartsenposten Oost-Brabant vinden plaats op 16 februari (portefeuille Kwaliteit en Veiligheid) en 17, 20 of 21 februari 2017 in Den Bosch. Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze functies, ontvangen wij graag VOOR 18/1/17 een motivatiebrief en actueel CV gericht aan Cynthia Vogeler (voor meer cynthia@voor.nl of 06-41041873), via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master